Dojo kun

Seek perfection of character
一、人格完成に努むること
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Be faithful

一、誠の道を守ること
hitotsu, makoto no michi o mamoru koto

Endeavor for effort
一、努力の精神を養うこと
hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto

Respect others
一、礼儀を重んずること
hitotsu, reigi o omonzuru koto

Refrain from violent behavior
一、血気の勇を戒むること
hitotsu, kekki no yū o imashimuru koto

Item added to cart.
0 items - $0.00